Pensaci, Giacomino! - 2016
di Luigi Pirandello

loc pensaci giacomino